T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sivil Savunma Uzmanlığı

Güncelleme Tarihi: 07/09/2017

Sivil Savunma Uzmanlığı

05.08.2010 TARİH VE 27663 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN “SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA  USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”  İLE SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI BELİRLENMİŞTİR.

BU KAPSAMDA;

(1) Sivil Savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

(3) Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

(4) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

(5) Afet, sivil savunma acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

(6) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

(7) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

(8) Bu Yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

(9) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

(10) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

(11) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesini ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

(12) kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

(13) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

(14) Afet, sivil savunma acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

(15) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

(16) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

(17) Kurumun Afet ve Acil durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

(18) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

(19) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

 

 

Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yıl içerisinde planlaması yapılan eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir.

Eğitimler;

v  Acil Durum Yönetimi

v  Kod Uygulamaları

v  Yangın Söndürücülerin Kullanımı

v  Tehlikeli Maddelerin Sınıfını Gösteren Simgeler

v  Hastane Afet Planı ve Tahliye

v  Yangın

v  Deprem ve Sosyal Yıkım

Tatbikatlar;

v  Tahliye

v  Yangın

v  Hastane Afet Planı masa başı tatbikatları

v  Kod Uygulama Tatbikatları